REGULAMIN

§1

1. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 23C, przyjmuje zlecenia na wykonanie usług, po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,

b) w przypadku pierwszego zlecenia - przedłożenia kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypisu z rejestru handlowego, decyzji o nadaniu NIP i REGON, a w przypadku działania pełnomocnika - stosownego pełnomocnictwa,

c) dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zleconych prac, których zapewnienie stanowi obowiązek Zleceniodawcy, w odpowiedniej formie i w uzgodnionym terminie,

d) nie zalegania z płatnościami wobec Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero lub w przypadku istnienia zaległości płatniczych - po otrzymaniu zgody właściciela na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania.

2. Zlecenia składane są osobiście przez Zleceniodawcę lub przez jego pełnomocnika w siedzibie Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero, przesyłane za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej (e-mail) lub zamawiane na stronie internetowej www.neo-net.com.pl.

3. Zlecenia uważa się za przyjęte z chwilą zrealizowania przez Zleceniodawcę warunków określonych w ust. 1. Każde zamówienie jest potwierdzane przez Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero w formie pisemnej. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero może przyjąć zlecenie pomimo niespełnienia przez Zleceniodawcę powyższych warunków, o ile wyraźnie pisemnie to potwierdzi.

4. Jeśli zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy, aby kolorystyka wykonywanych wydruków była zgodna z jego wymogami zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć lub zamówić wydruk próbny, do którego zleceniobiorca jest zobligowany się dostosować.

§2

1. Ceny i termin wykonania usługi są generowane automatycznie poprzez serwis www.neo-net.com.pl lub określane indywidualnie, po zapoznaniu się z treścią zlecenia, na podstawie aktualnego cennika Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero, w zależności od rodzaju zleconych prac i stopnia ich trudności.

2. W przypadku zamówień nie przekraczających 1m2, klienta obowiązuje opłata minimalna za 1m2 wg cennika. Każda kalkulacja jest liczona osobno, w celu oszczędności prosimy o łączenie kalkulacji tak aby przekraczały 1m2. Plik należy przygotować zgodnie z instrukcją, tak aby wymiary zgadzały się z kalkulacją.

3. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero ma prawo przesunąć termin wykonania zlecenia o 48 godzin bez poniesienia innych konsekwencji niż określone w niniejszym punkcie. W sytuacji możliwości wystąpienia opóźnienia, Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero zawiadomi Zleceniodawcę o przewidywanym opóźnieniu. Zleceniodawca zobowiązuje się za pośrednictwem faksu lub e-maila do udzielenia odpowiedzi, czy akceptuje nowy termin wykonania usługi i czy w związku z opóźnieniem wniesie roszczenie odszkodowawcze, o ile poniesie szkodę. Brak odpowiedzi w ciągu dwóch godzin (faksem lub e-mailem) uważane będzie za rezygnację z jakichkolwiek roszczeń.

§3

1. Termin realizacji zleceń jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia.

2. Odbiór wykonanej pracy następuje w siedzibie Drukarni Wielkoformatowej Print Hero lub w innym miejscu za zgodą obu stron, w ustalonym terminie poprzez spełnienie przez Zleceniodawcę następujących warunków:

a) potwierdzenia odbioru pracy poprzez złożenie podpisu na dokumencie odbioru przez osobę upoważnioną,

b) dokonania zapłaty gotówką lub otrzymania faktury przelewowej z terminem płatności na złożone wcześniej zamówienie.

3. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę wykonywanej usługi, praca może zostać wysłana poprzez firmę kurierską, bądź pocztą na koszt odbiorcy. W takim przypadku moment przekazania przesyłki przedstawicielowi firmy kurierskiej lub poczcie, traktuje się jako termin zrealizowania usługi. Pracę traktuje się jako odebraną przez Zleceniodawcę w terminie, ze wszystkimi konsekwencjami odbioru pracy określonymi w niniejszym regulaminie, w szczególności dotyczącymi obowiązku wniesienia płatności przez Zleceniodawcę.

4. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero ma prawo wstrzymać wydanie pracy w przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych Zleceniodawcy, również z tytułów innych zleceń, do czasu ich zapłaty.

5. Odbiór zleconych prac oraz wpłaty gotówki dokonywane są w siedzibie Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero, Kraków, ul. Ciepłownicza 23C, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 lub w indywidualnie ustalonym miejscu i terminie za obopólną zgodą stron.

§4

1. Za wykonanie usługi Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero wystawia fakturę VAT w dniu odbioru pracy lub po wykonaniu zlecenia w całości lub w części, z zastrzeżeniem postanowień ust.3. Zleceniodawca akceptując postanowienia tego regulaminu upoważnia Drukarnię Wielkoformatową Print Hero do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca, dla którego cena wykonania usługi przekracza równowartość 500zł netto może zostać poproszony o wpłacenie przedpłaty, która staje się jednym z warunków uruchomienia realizacji zlecenia. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

3. Zapłata dokonywana jest przez Zleceniodawcę:

a) gotówką przy odbiorze zlecenia,

b) przelewem - w przypadku uwidocznienia takiego sposobu płatności na fakturze VAT. Zapłata przelewem dokonywana jest na konto Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero, którego dane uwidoczniono na fakturze sprzedaży.

5. Nie odebranie pracy w terminie 7 dni od ustalonego terminu wykonania usługi lub odebranie bez podpisu na dokumencie odbioru uważane jest za zrzeczenie się wszelkich roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero.


§5
1. Właścicielem serwisu internetowego oraz domeny www.neo-net.com.pl jest Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero

2.Korzystanie z serwisu online pod adresem www.neo-net.com.pl oraz składanie zamówień poprzez system pod tym adresem oznacza akceptację niniejszego regulaminu, zasady w nim zawarte i akceptuję ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

3. Z systemu zamówień online mogą korzystać jedynie osoby które poprzez rejestrację utworzą konto.

4. Konta użytkowników nie są ich własnością i mogą być usunięte bez podania przyczyny.

5. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania wszystkich informacji o kliencie i jego zamówieniach wprowadzonych od momentu stworzenia konta i akceptacji regulaminu.

6. Zamówienia poprzez system online mogą dokonywać jedynie osoby posiadające konto z poprawnie wprowadzonymi danymi.

7. Zamówienia w serwisie online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

8. Aby realizacja została rozpoczęta i przebiegała płynnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi podczas składania zamówienia w serwisie online oraz w wiadomościach wysyłanych droga elektroniczną na adres e-mail poddany w koncie użytkownika.

9. Zamówienia nie zrealizowane do 10-go następnego miesiąca będą anulowane.

10. Strona internetowa, zwana również serwisem internetowym www.neo-net.com.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.neo-net.com.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero. Wszystkie logotypy,skrypty, kody źródłowe, projekty graficzne, filmy, teksty, nazwy własne,formularze, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero bez zgody właściciela jest zabronione.


§6

1. Reklamacji podlegają usługi wymienione w cenniku Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero oraz inne usługi wykonywane dla indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy.

2. Usługi wykonane w Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero podlegają reklamacji, jeśli efekt końcowy prac, przy zachowaniu podanych w zleceniu parametrów i treści zlecenia, nie odpowiada ogólnie przyjętym standardom.

3. W przypadku, gdy jakość dostarczonego przez Zleceniodawcę materiału nie odpowiada właściwym wymogom stawianym przez Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero, Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero ma prawo odmówić wykonania zlecenia. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero może jednak przyjąć zlecenie do realizacji, o ile Zleceniodawca pomimo ostrzeżeń przez Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero, lub systemu transferu i weryfikacji plików ITS oświadczy, że zlecenie ma być wykonane na jego ryzyko. W takiej sytuacji Zleceniodawcy nie przysługują wobec Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero jakiekolwiek roszczenia o niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

4. Reklamacja może zostać przyjęta po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:

a) nieodbierania pracy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2,

b) złożenia pisemnej reklamacji w przewidzianym terminie.

5. Reklamację dotyczącą wad wykonanej pracy, należy zgłosić niezwłocznie przy odbiorze pracy, powstrzymując się od jej odbioru. Reklamację wad niewidocznych należy zgłosić w terminie 3 dni od dokonania odbioru pracy.

6. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w wyżej wymienionych terminach, prawo Zleceniodawcy do zgłoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń wygasa.

7. W przypadku wykończeń niestandardowych, np. oczkowanie w odległości innej niż standardowa (50cm), innego podziału na bryty niż standardowy, innego prześwitu tunelu, innej szerokości zgrzewu itp. wszystkie informacje muszą znaleźć się w dodatkowych uwagach dotyczących zamówienia. W innym wypadku wydruki są wykonywane w standardowy sposób i roszczenia z tego tytułu nie mogą być powodem reklamacji.

8. Reklamację zgłoszoną przy odbiorze pracy lub reklamację dotyczącą wad niewidocznych rozpatruje osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie reklamacji w Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez tę osobę, Zleceniodawca może w terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia reklamacji, złożyć ponownie pisemną reklamację na adres siedziby Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero. Zasadność reklamacji rozstrzyga właściciel lub osoby decyzyjne przedsiębiorstwa w terminie 7 dni.

9. W przypadku uznania reklamacji, Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero wykona usługę powtórnie w całości lub w części objętej reklamacją, niezwłocznie po pisemnym rozpatrzeniu reklamacji. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero.

10. Po wyczerpaniu trybu składania reklamacji określonego w ust. 1 i 2, Zleceniodawca może odwołać się do sądu.

11. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem i kartami charakterystyki materiału.

12. Uszkodzenia przesyłki należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół powstałej szkody w obecności doręczyciela. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

13. Opóźnienia w doręczeniu przesyłki Zleceniodawca musi zaznaczyć na liście przewozowym w obecności Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki podana przez Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Zleceniodawcę przesyłka jest zwracana do Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero na jego koszt. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

14. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

§6

1. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

2. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero niema obowiązku archiwizacji plików graficznych.

3. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero nie dokonuje korekty w materiałach przesłanych przez klienta bez jego zgody bądź prośby

4. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane pliki graficzne.

5. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji umieszczonych na stronach serwisu internetowego www.neo-net.com.pl lub korespondencjach z pracownikami Drukarni. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją pliki oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

6. Wszystkie dokonywane przez Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

7. Korzystanie z systemu transferu plików zwanym ITS nie zwalnia użytkownika od wiedzy na temat poprawnego przygotowania plików.

8. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero nie odpowiada za pliki w których została zastosowana zbyt duża kompresja (dotyczy formatu JPG) lub rozdzielczość pliku została podniesiona poprzez powiększenie mniejszej rozdzielczości pliku.

9. Tolerancja wymiaru w przesyłanych plikach poprzez ITS jest możliwa tylko w przypadku kiedy wymiar pliku jest mniejszy niż wymiar w zamówieniu, jednakże zaznaczamy że cena wykonania usługi nie ulegnie zmianie.

10. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero nie odpowiada za wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne merytoryczne, ortograficzne lub inne które klient może zweryfikować poprzez przesłany plik do akceptacji;

11. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero nie odpowiada za opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

§7
1. W przypadku wprowadzenia zmian do już przyjętego do realizacji zlecenia, Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero uwzględni te zmiany tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody, w miarę możliwości technicznych wykonania takich zmian. Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero zastrzega sobie w tym przypadku możliwość zmiany ceny wykonania usługi.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie są wprowadzane powiadomieniem i dostępne w siedzibie Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero oraz na stronie internetowej: www.neo-net.com.pl.

§8
Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
Zaufali namJak działa its
System do bezpośredniego transferu plików do druku.
Możesz z niego korzystać podczas składania zamówienia
Zobacz
prezentację
1.
2.
3.
its
Wybierz projekt graficzny
w formacie JPG lub TIFF
ITS sprawdza w czasie rzeczywistym
czy Twój plik jest poprawny
Jeżeli plik jest OK, zostaje przesłany bezpośrednio
do kolejki druku. Proces realizacji
zamówienia rozpoczyna się natychmiast!


Działa w przeglądarce
przegladarki
czas Proces trwa tyle co wysyłanie pliku time 67%Realizacje

Responsive Slider

Kategorie

Fototapety
Obrazy Płótna
Banery
Naklejki Folie
Stojaki RollUp
Ścianki Wystawiennicze
Plakaty
Tablice
Siatki Mesh
Akcesoria Montażowe


Newsletter
@

Kontakt

31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 23C

Właściciel:
CAMISOFT Sp. z o.o Spółka Komandytowa, 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 23C,
NIP: 6772407733
KRS: 0000637011
REGON: 365385359
Infolinia

12 200 200 4
czynne od 9.00 - 17.00

Biuro

609 207 817
biuro@printhero.pl

Dział grafiki / DTP

721 001 536
grafik@printhero.pl


 
O firmie   Przygotowanie plików   Regulamin   Blog  
fb   ig   li

Do tej pory wydrukowaliśmy   0 1 2 1 2 8 3 9 m2

Copyright 2024 Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero. Właścicielem marki jest firma CAMISOFT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.